Statutul SRSD

Scopul asociatiei

Asociaţia SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ȘTIINȚE DENTARE este persoană juridică cu caracter social, nonguvernamentală, fără caracter politic, ce are ca scop următoarele:

 1. Perfecţionarea practicii medicale, cercetării medicale şi învăţământului medical stomatologic, specializarea și supraspecializarea medicilor dentiști si a tehnicienilor dentari.
 2. Informarea şi discutarea problemelor de sănătate dentară cu publicul şi alte organisme neguvernamentale sau guvernamentale implicate în ameliorarea stării de sănătate a populaţiei.
 3. Elaborarea unor strategii specifice în colaborare cu organismele guvernamentale şi neguvernamentale în probleme de ordin general.
 4. Ridicarea prestigiului, reprezentarea, susţinerea şi promovarea intereselor profesionale, ştiinţifice precum şi protejarea activităţilor membrilor sai atât pe plan intern cât şi internaţional.
 5. Inițierea, promovarea și sprijinirea proiectelor legislative în domeniul stomatologiei sau în domenii de confluență cu aceasta.
 6. Sprijinirea cadrului instituționalizat implicat în procesul de formare, specializare și educare a medicilor dentiști, studenților în medicina dentară, tehnicienilor dentari si asistentelor.
 7. Colaborarea cu asociații naționale și internaționale de profil, informarea specialiștilor și a publicului larg, în vederea promovării și dezvoltării noutăților în domeniul stomatologiei.
 8. Respectarea deontologiei profesionale.

ART.4. Asociaţia  are următoarele obiective:

 1. Organizarea, în țară și în străinătate, de cursuri, seminarii, simpozioane, expoziții, conferințe, congrese și a oricăror forme de educație medicală continuă la nivel național și internațional în domeniul stomatologiei.
 2. Sprijinirea, promovarea și realizarea, în organizare proprie sau în parteneriat, a formelor de educație medicală continuă, prevăzută de legislație și regulamentele Colegiului Medicilor Dentiști din România.
 3. Publicarea de materiale informative, studii documentare precum și a oricăror lucrări privind stomatologia.
 4. Organizarea de centre de informare.
 5. Efectuarea de sondaje de opinie și de studii cu caracter statistic.
 6. Sprijinirea membrilor săi în vederea realizării obiectivelor menționate în prezentul statut.
 7. Participă şi dezvoltă programe şi proiecte de cercetare ştiinţifică în domeniul medical.
 8. Colaborează cu instituţiile ce pot contribui la îmbunătăţirea practicii medicale şi perfecţionării acesteia.
 9. Organizează un sistem propriu de documentare, informare medicală şi sprijinire a editării şi difuzări revistelor de specialitate, în ţară şi în străinătate.
 10. Stimulează, sprijină şi organizează schimburi profesional-ştiinţifice de informaţii şi de experienţă ale membrilor săi cu parteneri din ţară şi străinătate.
 11. Acordă diplome, premii şi alte modalităţi stimulative pentru activitate ştiinţifică şi profesională deosebită.
 12. ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ȘTIINȚE DENTARE, prin comisiile sale de specialitate, furnizează asistenţă ştiinţifică organismelor guvernamentale şi non-guvernamentale solicitante, care sunt angajate în protejarea sănătăţii populaţiei, în domeniul stomatologiei.
 13. Participă la activităţi vizând creşterea calităţii deontologice a actului medical.
 14. Propune proiecte de optimizare a învăţământului universitar şi postuniversitar medical.
 15. Organizează, în ţară, congrese naţionale, conferinţe, consfătuiri, simpozioane şi participă, prin delegaţii săi, la congresele internaţionale şi la orice alte manifestări ştiinţifice.
 16. Organizează, împreună cu sectoarele de resort, cursuri de specializare sau perfecţionare sau studii de documentare în ţară.
 17. Organizează cursuri şi programe de instruire inclusiv cu participare internaţională. În acest scop poate organiza ateliere de lucru sau laboratoare de cercetare.
 18. Obţine şi acordă burse în ţară şi străinătate.

În vederea îndeplinirii obiectivelor menţionate şi pentru realizarea activităţilor specifice, Asociaţia colaborează cu instituţii de specialitate, organizaţii neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat şi cu persoane fizice, fără a exprima nici un fel de interese de grup (politice, religioase şi altele), putând participa la înfiinţarea unor organizaţii în acest domeniu.

ART. 5  Sediul Asociaţiei

Sediul central al asociaţiei va fi în Bucureşti, Str. Călușei nr. 7, camera 102, sector 2.

 CAPITOLUL II

FORMA JURIDICĂ ŞI DURATA DE FUNCŢIONARE A ASOCIAŢIEI

ART. 6 Forma juridică

Asociaţia SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ȘTIINȚE DENTARE este o asociaţie cu personalitate juridică, neguvernamentală, fără scop patrimonial.

Asociaţia SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ȘTIINȚE DENTARE poate semna, în nume propriu, cu organizaţii similare din diferite ţări, acorduri neguvernamentale, protocoale de intenţie şi alte documente de cooperare, în vederea dezvoltării realizării obiectivelor propuse.

ART.7 Durata de funcţionare

Durata de funcţionare a Asociaţiei SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ȘTIINȚE DENTARE este nedeterminată, condusă după actele constitutive şi legislaţia în vigoare, cu începere de la data înregistrării în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Sectorului 2.

CAPITOLUL III
PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI

ART. 8 Patrimoniul asociaţiei

Patrimoniul social iniţial al Asociaţiei este de 900 lei, compus integral din numerar, sumă avansată de asociaţi.

Completarea ulterioară a patrimoniului Asociaţiei se va face pe baza deciziei luate de către Adunarea Generală.

ART. 9  Patrimoniul Asociaţiei SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ȘTIINȚE DENTARE este alcătuit din suma de 900 lei, în numerar,  consemnată la bancă ca patrimoniu distinct de cel al asociaţilor, urmând ca acest patrimoniu să se lărgească ulterior prin liberalităţile făcute, atât de către asociaţi, cât şi de către terţe persoane fizice sau juridice, din ţară sau din străinătate, precum şi prin realizarea de venituri obţinute din desfăşurarea de către Asociaţie a activităţilor cuprinse în statutul acesteia, toate acestea, urmând a fi folosite exclusiv în vederea realizării scopului Asociaţiei, patrimoniul prezent şi viitor urmând a fi subscris în contul şi în numele Asociaţiei.

Întregul patrimoniu  va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie, pe numele asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

CAPITOLUL IV
MEMBRII ASOCIAŢIEI

ART.10 Orice persoană fizică sau juridică, română sau străina, care accepta statutul, scopul şi obiectivele asociaţiei poate deveni membru al asociatiei.

Art. 11 (1) Membrii asociaţiei sunt:
a) membrii fondatori – membrii care au constituit asociaţia şi au contribuit moral şi material la fondarea ei şi la constituirea patrimoniului social;
b) membrii-asociaţi – membrii care se asociază ulterior fondării asociaţiei, care contribuie moral şi material la completarea patrimoniului asociaţiei şi care, prin activitatea lor, sprijină asociaţia în realizarea obiectivelor acesteia, beneficiind de drepturile prevăzute de art. 14 din prezentul statut; membrii asociaţi plătesc taxa de înscriere şi cotizaţia anuală stabilită de către Consiliul Director;
c) membrii de onoare: – persoane fizice sau/şi persoane juridice care, prin activitatea lor, sprijină asociaţia în realizarea obiectivelor acesteia, contribuind din punct de vedere financiar, moral sau funcţional la realizarea scopului asociaţiei sau – personalităţi marcante ale vieţii ştiinţifice, politice, antreprenoriale sau culturale, care s-au remarcat, cu deosebire, în domeniile de interes ale asociaţiei şi care, prin activitatea lor, sprijină asociaţia în realizarea obiectivelor acesteia; membrii de onoare sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, plătesc cotizaţia şi au dreptul de a alege şi de a fi aleşi;
d) membrii-susţinători: – persoanele care aderă la scopul asociaţiei şi care sprijină material şi moral asociaţia în realizarea obiectivelor acesteia.
(2) Calitatea de membru-asociat sau de membru-susţinător al asociaţiei se acordă de către Consiliul director, prin votul a cel putin ½ + 1 din numărul membrilor Consiliului.
(3) Calitatea de membru de onoare al asociaţiei se acordă de către Adunarea Generală, prin votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor prezenţi, la propunerea consiliului director.
(4) Contribuţiile membrilor asociaţiei la realizarea scopului şi obiectivelor acesteia constau în sprijin financiar, material, moral şi activităţi voluntare în cadrul programelor şi proiectelor iniţiate sau derulate de asociaţie.

CAPITOLUL V
DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR ASOCIAŢIEI

ART.14 a) Membrii  activi ai Asociaţiei SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ȘTIINȚE DENTARE beneficiază de următoarele drepturi:

 • de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei;
 • drept de vot exercitat în situaţiile prevăzute în Statut şi Actul Constitutiv;
 • de a  participa la toate manifestările, conferinţele şi acţiunile promovate de Asociaţie pe plan intern şi extern;
 • de a avea acces liber, pe baza legitimaţiei de membru, în toate sediile Asociaţiei, în ţară şi străinătate;
 • de a beneficia de dotările Asociaţiei şi de serviciile oferite de către aceasta membrilor săi pe baza legitimaţiei de membru;
 •  de a avea acces la baza de date şi la întregul sistem de avantaje şi facilităţi oferit de către Asociaţie;
 • de a  propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii Asociaţiei.
 •  sa participe la Adunările Generale ale Asociaţiei, să pună în discuţie şi să ia parte la dezbaterea problemelor care interesează domeniul sau bunul mers al Asociaţiei;
 • să sesizeze Asociaţia despre problemele care privesc scopul si obiectivele Asociaţiei în vederea promovării si apărării acestora, să primească explicaţii de la organele executive de conducere ale Asociaţiei asupra problemelor apărute în activitatea acesteia;
 • să consulte bilanţul contabil, procesele verbale ale şedinţelor organelor de conducere şi control ale Asociaţiei;
 • să participe la acţiunile organizate de asociaţie şi să facă propuneri pentru Adunarea generală;
 • să fie informaţi despre activitatea asociaţiei;

ART 14 b) Membrii  de onoare ai Asociaţiei SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ȘTIINȚE DENTARE beneficiază de următoarele drepturi:

 • de a  participa la toate manifestările, conferinţele şi acţiunile promovate de Asociaţie pe plan intern şi extern;
 • de a avea acces liber, pe baza legitimaţiei de membru, în toate sediile Asociaţiei, în ţară şi străinătate;
 • de a beneficia de dotările Asociaţiei şi de serviciile oferite de către aceasta membrilor săi pe baza legitimaţiei de membru;
 •  de a avea acces la baza de date şi la întregul sistem de avantaje şi facilităţi oferit de către Asociaţie;
 • de a  propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii Asociaţiei.

ART. 15 Obligaţiile membrilor Asociaţiei sunt următoarele:

– să respecte  prevederile Statutului, Actului Constitutiv, Regulamentului  de organizare şi funcţionare a Asociaţiei şi a deciziilor luate de  Consiliul Director al Asociaţiei;

– să contribuie prin activitatea lor la realizarea scopului şi obiectivelor propuse de Asociaţie;

– să apere şi să promoveze interesele Asociaţiei în relaţiile cu autorităţile publice şi cu alte organizaţii similare din ţară şi străinătate;

– să evite orice manifestare care  ar putea prejudicia direct sau indirect imaginea publică a Asociaţiei, scopul şi obiectivele propuse de aceasta.

– să dovedească deplină loialitate faţă de Asociaţie, să apere şi să promoveze interesele legitime ale acesteia;

– să participe activ la funcţionarea Asociaţiei şi să sprijine moral şi/sau material desfăşurarea activităţilor;

– să nu prejudicieze imaginea, acţiunile şi activitatea Asociaţiei;

– să plătească în termen cotizaţia stabilită;

– să contribuie la creşterea prestigiului asociaţiei;

ART.16 Sancţiuni

Membrilor asociaţiei care nu respectă statutul, programul, regulamentele sau celelalte documente ale asociatiei, precum şi celor care prin inactivitate, conduita negativă, declaraţii sau activităţi provoacă daune asociaţiei, li se pot aplica următoarele sancţiuni:

a. atenţionare;

b. avertisment;

c. demiterea din funcţiile ocupate în structura asociaţiei;

d. excluderea din asociaţie.

Art. 17 Sanctiunile de la Art. 16 sunt puse in aplicare de  către preşedintele asociaţiei cu acordul Consiliului Director.

CAPITOLUL VI
PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU

ART 18 Calitatea de membru al Asociaţiei se pierde:

a)       prin retragere;

Membrii Asociaţiei se pot retrage din Asociaţie anunţând în scris Preşedintele asupra deciziei de retragere.

Membrii retraşi sunt obligaţi să predea legitimaţia de membru în vederea eliminării din baza de date a Asociaţiei.

b)       prin excludere;

c)        prin deces.

ART. 19 Excluderea se hotărăşte de Consiliul Director şi  operează în următoarele condiţii:

 • producerea de prejudicii materiale sau morale Asociaţiei, prin activitatea proprie desfăşurată;
 • angajarea persoanei respective în activităţi ce contravin prevederilor Statutului şi Actului Constitutiv al Asociaţiei şi hotărârilor organelor de conducere şi execuţie ale Asociaţiei;
 • angajarea persoanei respective în activităţi contrare legii sau ordinii de drept.
 • nerespectarea prevederilor Statutului
 • neplata cotizaţiei anuale stabilite de Adunarea generală.

Excluderea se comunică cu confirmare de primire.

Împotriva hotărârii de excludere se poate face contestaţie, în termen de 15 de zile de la data comunicării excluderii.

În cazul contestaţiei, decizia va fi luată membrii Asociaţiei cu majoritatea a 2/3 din voturile membrilor prezenţi.

CAPITOLUL VII
VENITURILE  ŞI CHELTUIELILE ASOCIAŢIEI

ART. 20 Veniturile Asociaţiei se compun din:

a) cotizaţiile membrilor;

b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale;

c) venituri realizate din activităţi economice directe;

d) donaţii şi sponsorizări sau legate;

f) resurse, subvenţii de la bugetul de stat şi contribuţii de la bugetele locale ;

g) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Asociaţie sau în care Asociaţia deţine calitatea de acţionar sau asociat;

h) alte venituri prevăzute prin lege.

ART. 21 Cheltuielile Asociaţiei sunt:

a)     cheltuieli curente pentru întreţinerea sediului Asociaţiei, precum chirii, utilităţi şi telecomunicaţii;

b)    cheltuieli efectuate în vederea realizărilor programelor şi obiectivelor Asociaţiei;

c)     cheltuieli de salarizare şi adaosuri la salarii;

d)    indemnizaţii, prime şi premii;

e)     procurări de rechizite, formulare imprimate, birotică şi alte bunuri şi servicii necesare realizării scopului asociaţiei;

f)      dobânzi, taxe, prime de asigurare şi comisioane bancare;

g)     burse, cazare, masă, transport;

h)    alte cheltuieli;

21.2. Cheltuielile se efectuează conform prevederilor bugetul de venituri şi cheltuieli şi se aprobă de persoanele insărcinate de Consiliul director.

21.3. Exerciţiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.

ART. 22 Veniturile, excedentele şi fondurile de orice fel nu se pot restitui sau distribui sub nici o formă membrilor Asociaţiei, ci se vor întrebuinţa exclusiv pentru realizarea obiectivelor şi scopului Asociaţiei prevăzute în prezentul Statut.

CAPITOLUL IX

a) FILIALE

ART.23 Asociaţia işi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, în ţară şi străinătate, pe baza hotărârii autentificate a Adunării Generale, prin care le este alocat câte un patrimoniu.

Filialele sunt entităţi cu personalitate juridică, putând încheia în nume propriu acte juridice de administrare şi de conservare. Ele pot încheia acte juridice de dispoziţie în numele şi pe seama Asociaţiei numai pe baza hotărârii prealabile a Adunării Generale.

Filiala este condusă de către un Consiliu Director propriu alcătuit din cel puţin 3 membri.

În vederea înscrierii filialei, reprezentantul Asociaţiei va depune cerere de înscriere împreună cu hotărârea de constituire a filialei şi cu actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial la judecatoria în a cărei circumscripţie teritorială urmează să îşi aibă sediul filiala.

b). SUCURSALE

Asociaţi îşi poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale, fără personalitate juridică.

Sucursalele se constituie prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor.

Sucursalele desfăşoară activităţile date în competenţa lor de către asociaţie.

CAPITOLUL X
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ASOCIAŢIEI

ART. 24 Organele de conducere, execuţie şi control ale Asociaţiei SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ȘTIINȚE DENTARE  sunt următoarele:

a) Adunarea Generală;

b) Preşedintele Asociaţiei;

c) Consiliul Director;

d) Cenzorul

a) ADUNAREA GENERALĂ

ART. 25 Adunarea Generală a Asociaţiei este organul de conducere al acesteia care asigură realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei şi este alcătuită din totalitatea membrilor fondatori şi membrilor Asociaţiei.

ART. 26 Adunarea Generală este constituită din membrii Asociaţiei sau reprezentanţii lor împuterniciţi conform legii.

ART. 26.1 La Adunarea generală participă:

a) membrii fondatori;
b) membrii-asociaţi;
c) membrii de onoare, în calitate de invitaţi, fără drept de vot;
d) membrii-susţinători, în calitate de invitaţi, fără drept de vot;
e) alţi invitaţi, fără drept de vot.
ART. 26.2 În cadrul Adunării generale, fiecare membru fondator şi membru-asociat are dreptul la un vot cu caracter deliberativ.

ART. 27 Adunarea generală a Asociaţiei asigură realizarea scopului şi obiectivelor acesteia, exercitând următoarele atribuţii :

a) stabilirea strategiei generale şi a programelor Asociaţiei ;

b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a bilanţului contabil;

b) alegerea preşedintelui Asociaţiei

c) stabilirea numărului membrilor consiliului director;

d) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director ;

e) alegerea şi revocarea cenzorului;

f) înfiinţarea de filiale;

g) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute de lege sau în statut ;

h) modificarea actului constitutiv şi a statutului asociaţiei;

i) dizolvarea sau lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare.

ART. 28 Adunarea generală a Asociaţiei se poate întruni în sesiune ordinară sau sesiune extraordinară;

ART. 29 Adunarea generală a Asociaţiei se întruneşte în sesiune ordinară odată pe an, la o dată stabilită de preşedintele Asociaţiei, de regulă, între 15 mai şi 30 iunie pentru dezbaterea situaţiei financiare anuale, aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, alegerea preşedintelui Asociaţiei, stabilirea numărului membrilor consiliului director, alegerea membrilor consiliului director şi alegerea cenzorului.

ART. 30 Adunarea generală a Asociaţiei se poate întruni în sesiune extraordinară, ori de câte ori trebuie rezolvate probleme urgente ale Asociaţiei. Convocarea în sesiune extraordinară se face de către preşedintele Asociaţiei, potrivit normelor statutare, astfel :

a) la iniţiativa personală a preşedintelui Asociaţiei;

b) la cererea a 1/2 +1 din numărul membrilor consiliului director;

e) la cererea a cel putin 1/2+ 1 din numărul total de membri ai Asociaţiei ;

ART. 31 Pentru a fi legal constituită şi a delibera în mod valabil, Adunarea generală a Asociaţiei, fie ea ordinară sau extraordinară, trebuie să întrunească cel putin 1/2 + 1 din numărul total al membrilor Asociaţiei sau reprezentanţilor lor împuterniciţi  conform legii. Dacă la prima convocare a unei adunări generale a Asociaţiei, nu sunt prezenţi cel putin 1/2 + 1 din numărul total de membri ai Asociaţiei, preşedintele va convoca o a doua adunare generală, nu mai devreme de 7 zile de la data primei adunări generale,  care poate delibera cu numărul de membrii prezenţi.

ART. 32 Hotărârile adunării generale a Asociaţiei se iau cu 1/2 + 1 din numărul membrilor sau reprezentanţilor lor împuterniciţi, prezenţi la Adunarea generală. Excepţie fac hotărârile de modificare a actului constitutiv sau statutului Asociaţiei, dizolvarea Asociaţiei şi lichidarea patrimoniului acesteia, excluderea de membri, unde hotărârile se iau cu 2/3 din numărul membrilor prezenţi.

ART. 33 Hotărârile adunării generale ordinare sau extraordinare, se consemnează în registrul de procese verbale.

b). PREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI

ART. 34 Preşedintele Asociaţiei este de drept Preşedintele consiliului director al Asociaţiei, fiind ales pentru un mandat de 4 ani prin votul secret a cel puţin 1/2 +1 din numărul total de membri sau împuterniciţi ai acestora, prezenţi la adunarea generală ordinară. La sfârşitul mandatului el poate fi reales pentru încă un mandat, fără însă a putea deţine mai mult de 2 mandate consecutive. Preşedintele poate fi revocat de către Adunarea Generală întrunită în sesiune extraordinară, în conformitate cu prevederile statului, cu votul a cel puţin 1/2 + 1 din numărul de membri sau împuterniciţii acestora, prezenţi la adunarea generală. În acest caz Adunarea Generală trebuie să aleagă un Preşedinte interimar până la viitoarea Adunare Generală Ordinară cu 1/2 + 1 din voturile membrilor prezenţi.

ART. 35 Preşedintele asigură conducerea curentă a întregii activităţi a Asociaţiei şi angajează Asociaţia faţă de terţi.

ART. 36 Preşedintele Asociaţiei exercită următoarele atribuţii :

a) reprezintă Asociaţia în relaţiile interne şi internaţionale ;

b) convoacă organele de conducere ale Asociaţiei în şedinţe ordinare sau extraordinare ;

c) prezidează toate adunările generale, ordinare sau extraordinare şi conduce toate şedinţele consiliului director ;

d) asigură şi controlează ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Adunării Generale;

e) răspunde solidar cu membrii consiliului director de administrarea şi gestionarea patrimoniului Asociaţiei ;

f) îndeplineşte orice alte atribuţiuni specifice date în competenţa sa prin hotărârea adunării generale.

c). CONSILUL DIRECTOR

ART. 37 Consiliul director administrează şi gestionează Asociaţia.

ART. 38 Numărul de membrii din care este compus consiliul director se stabileşte de către adunarea generală ordinară a Asociaţiei, dar nu poate fi mai mic de 3(trei).

ART. 39  Membrii consiliului director sunt aleşi pentru o perioada de 4 ani de către adunarea generală a Asociaţiei, întrunită în sesiune ordinară, cu votul a 1/2 + 1 din membrii sau împuterniciţii lor prezenţi, cu posibilitatea prelungirii mandatului. Membrii consiliului director pot fi revocaţi de către Adunarea Generală întrunită în sesiune extraordinară, în conformitate cu prevederile statului, cu votul a cel puţin 1/2 + 1 din numărul total de membri sau împuterniciţii acestora, prezenţi la adunarea generală.

ART. 40 În caz de descompletare, pe caz de incapacitate, deces, demisie ori revocare, a unuia sau mai multor locuri din consiliul director, Preşedintele asociaţiei sau ceilalţi membrii ai consiliului director vor convoca de urgenţă adunarea generală extraordinară a asociaţiei, în conformitate cu dispoziţiile art. 30, pentru completarea locurilor rămase libere.

ART. 41 Consiliul director se întruneşte cel putin o data pe trimestru sau ori de câte ori nevoile Asociaţiei o impun.

Convocarea consiliului director se face de către preşedinte, iar în lipsa acestuia de înlocuitorul desemnat de acesta, cu cel puţin 5 (cinci) zile înainte de data fixată.

Consiliul director deliberează, în mod valabil, în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu o jumătate plus unu din voturi.

La egalitate de voturi, hotărâtor este votul Preşedintelui.

ART. 42 Consiliul director al asociaţiei asigură realizarea scopului şi obiectivelor acesteia, exercitând următoarele atribuţii :

a)    prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;

b)    încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;

c)     aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei, dacă prin statut nu se prevede altfel;

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

CENZORUL

ART.43 Cenzorul este organul de control al asociaţiei, este ales de către adunarea generală a Asociaţiei şi îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;

b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;

c) poate participa, prin membrii săi, la şedinţele Consiliului director, fără drept de vot;

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

Durata mandatului cenzorului este de 4 ani.

În condiţiile legi se întruneşte Comisie de Cenzori, formată din numar impar de membri.

CAPITOLUL XI
MODUL DE DIZOLVARE ŞI LICHIDARE A ASOCIAŢIEI

ART. 44 Asociaţia se dizolvă:

a) de drept;

b) prin hotărârea Judecătoriei;

c) prin hotărârea adunării generale

ART. 45 Asociaţia se dizolvă de drept:

a) în caz de nerealizare sau imposibilitate de realizare a scopului pentru care a fost constituită dacă în termen de trei luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

b) în situaţia imposibilităţii constituirii Adunării generale a Asociaţiei în conformitate cu prevederile prezentului Statut, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care trebuia constituită adunarea generală.

c) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie se află sediul Asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate.

ART. 46 Asociaţia se dizolvă prin hotărâre judecătorească la cererea oricărei persoane interesate:

a) când scopul sau activitatea Asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c) când Asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

d) când Asociaţia a devenit insolvabilă.

Dizolvarea Asociaţiei se constată de către judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are sediul Asociaţia SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ȘTIINȚE DENTARE. În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul-verbal, în forma autentică, se va depune la Judecătoria unde îşi are sediul asociaţia pentru a fi înscris în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

ART. 47 În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării, vor fi transmise către  persoane juridice de drept privat sau public cu scop identic sau asemănător. Data transmiterii bunurilor este data întocmirii procesului verbal de predare-preluare.

CAPITOLUL XII

DISPOZIŢII FINALE

ART. 48 Modificarea prezentului Statut se face prin înscrierea modificării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei  în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Asociaţiei SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ȘTIINȚE DENTARE. Demersurile efectuate în acest sens se întreprind de membrii adunării generale.

ART. 49  Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legii.

Purpose of the Association

ROMANIAN SOCIETY OF DENTAL SCIENCES Association is a legal social, governmental, non-political, aimed at the following:

Improving medical practice, medical research and medical education dental specialization and overspecialization dentists and dental technicians.
Information and discuss issues with the public dental health and other government or non-governmental bodies involved in improving the health of the population.
Develop specific strategies in collaboration with governmental and non-governmental organizations on issues of general interest.
The prestige, representation, support and promote the professional, scientific and protecting its members’ activities both domestically and internationally.
Initiating, promoting and supporting legislative projects in dentistry or in areas of confluence with it.
Supporting institutional framework involved in training, specialization and education of dentists, dental students, dental technicians and nurses.
Collaboration with national and international associations in the field, information specialists and the general public in order to promote and develop innovations in dentistry.
Compliance with professional ethics.

ART.4. The Association has the following objectives:

Organization in the country and abroad, courses, seminars, symposia, exhibitions, conferences, congresses and all forms of continuing medical education at national and international level in the field of dentistry.
Supporting, promoting and implementing the organization’s own or in partnership, forms of continuing medical education provided by laws and regulations College of Dentists of Romania.
Publication of information materials, documentary studies and any papers on dentistry.
Organizing information centers.
Conducting surveys and studies with statistically.
Supporting its members in achieving the objectives set out in this Statute.
Participate and develop programs and research projects in the medical field.
Collaborate with institutions that can help improve medical practice and improve it.
Organize their own system documentation and supporting medical information publishing and dissemination magazines in the country and abroad.
Stimulates, supports and organizes professional and scientific exchanges of information and experience of its members and foreign partners.
Grant degrees, awards and other incentive arrangements for special scientific and professional activity.
ROMANIAN SOCIETY OF DENTAL SCIENCES ASSOCIATION, by its specialized committees, provide scientific governmental and non-governmental organizations demanding that are engaged in protecting public health in the field of dentistry.
Participate in activities designed to increase the quality of medical ethics.
Propose improvement projects and postgraduate medical education.
Organize the country, congresses, conferences, meetings, symposia and part through its delegates at international congresses and any other scientific events.
Organize, with relevant sectors, training courses or training or studies documenting the country.
Organizes courses and training programs including international participation. To this end may hold workshops or research laboratories.
Get and give scholarships in the country and abroad.

In order to achieve the objectives set and achieving specific activities, the Association cooperates with specialized institutions, NGOs, legal persons, public or private, and individuals, without expressing any interest group (political, religious, etc.) and may participate in the establishment of organizations in this field.

Article 5 Headquarters Association

The headquarters of the association will be in Bucharest, Str. Roundabouts no. 7, Room 102, sector 2.

CHAPTER II
Legal form and duration of the association
Article 6 The Legal Form

ROMANIAN SOCIETY OF DENTAL SCIENCES Association is an association with legal, governmental, non-profit organizations.

ROMANIAN SOCIETY OF DENTAL SCIENCES Association may sign in their own name with similar organizations in different countries, governmental agreements, protocols of intent and other documents of cooperation to achieve development goals.
Operating time ART.7

The duration of the Association ROMANIAN SOCIETY OF DENTAL SCIENCES indefinite, led by the constitutive documents and legislation, with effect from the date of registration in the Registry of Associations and Foundations 2nd District Court.
CHAPTER III
HERITAGE ASSOCIATION
Article 8 The Heritage Association

Heritage Association’s initial share is 900 lei, consisting entirely of cash, the advance of associates.

Subsequent completion Heritage Association will be based on the decision taken by the General Assembly.

Article 9 Heritage Association ROMANIAN SOCIETY OF DENTAL SCIENCES consists of the sum of £ 900 in cash from the bank recorded the distinct heritage of the associates, following this heritage to expand Liberties subsequently made by both partners, as and the third natural or legal in the country or abroad, and by making income from carrying out the Association’s activities contained in statutes, however, to be used exclusively to achieve the purpose of the Association, the assets currently and the future will be subscribed on behalf and on behalf of the Association.

All assets will be highlighted and preserved in accordance with Romanian legislation on the matter, on behalf of the association and will be used exclusively to achieve its objectives.
CHAPTER IV
ASSOCIATION MEMBERS

Article 10 Any natural or legal person, Romanian or foreign, who accept the status, scope and objectives of the Association may become a member of the association.

11 (1) Members of the association are:
a) founding members – the members of the association and who have contributed to its founding moral and material and social heritage constitution;
b) associate member – associate members after founding the association, which contribute to the moral and material assets of the Association and who, through their work, supporting the association in achieving its objectives, with the rights provided for by art. 14 of this Statute, associate members pay the fee and annual fee established by the Board;
c) Honorary Members: – individuals and / or legal persons who through their work supporting the association in achieving its objectives, contribute financially, morally or functionally to the goal of the association or – life personalities of the scientific, political , entrepreneurial and cultural, which have been noted, particularly in the areas of interest of the Association and who, through their work, supporting the association in achieving its objectives; honorary members are exempt from the registration fee, pay dues and are entitled to vote and to be elected;
d) members-supporters: – those who adhere to its goals and supporting material and moral association in achieving its objectives.
(2) The member or associate member-supporter of the association shall be granted by the Board, by vote of at least ½ + 1 of the members of the Council.
(3) Honorary Membership of the Association shall be granted by the General Assembly by a vote of at least two thirds of the members present at the proposal of the Board of Directors.
(4) The members’ contributions to achieving the goals and objectives consist of financial support, material, moral and voluntary activities in the programs and projects initiated or conducted by the association.
CHAPTER V
RIGHTS AND DUTIES OF MEMBERS OF THE ASSOCIATION

Article 14 a) Active members of the Association ROMANIAN SOCIETY OF DENTAL SCIENCES enjoy the following rights:

to vote and to be elected in the management, administration and control of the Association;
exercise voting rights in the cases provided for in the memorandum and articles of association;
to participate in all events, conferences and activities promoted by the Association internally and externally;
to have free access on the basis of membership cards in all offices of the Association, at home and abroad;
Association to benefit from facilities and services provided by it to its members on the basis of membership cards;
access to the database and the whole system of benefits and facilities provided by the Association;
to propose measures to improve the work of the Association.
to attend general meetings of the Association, to discuss and take part in debates or issues that interest the smooth running of the Association;
to notify the Association on matters relating to the purpose and objectives of the Association in promoting and defending them, to receive explanations from the executive leadership of the Association of problems in its work;
refer to the balance sheet, minutes of meetings of the management and control of the Association;
to participate in activities organized by the association and to make proposals to the General Assembly;
to be informed about the activities of the association;

ART 14 b) Honorary members of the Association ROMANIAN SOCIETY OF DENTAL SCIENCES enjoy the following rights:

to participate in all events, conferences and activities promoted by the Association internally and externally;
to have free access on the basis of membership cards in all offices of the Association, at home and abroad;
Association to benefit from facilities and services provided by it to its members on the basis of membership cards;
access to the database and the whole system of benefits and facilities provided by the Association;
to propose measures to improve the work of the Association.

Article 15 Obligations of members of the Association are:

– To comply with the statute, the Articles of Association, the rules of organization and operation of the Association and the decisions taken by the Board of Directors of the Association;

– Contribute through their work to the goal and objectives of the Association;

– To defend and promote the interests of the Association in relations with public authorities and other similar organizations at home and abroad;

– Avoid any action which directly or indirectly detrimental to the public image of the Association, the purpose and objectives of this.

– To show full loyalty to the Association, to defend and promote the legitimate interests;

– To actively participate in the functioning of the Association and to support moral and / or material activities;

– Do not damage the image of the actions and activities of the Association;

– To pay within fixed fee;

– Contribute to the prestige of the association;

Article 16 Penalties

Association members who do not comply with the statute, program regulations or other documents of the association, and those whose inactivity negative conduct, statements or activities cause harm to the association may apply the following sanctions:

a warning;

b warning;

C. dismissal from positions held in the structure of the association;

d exclusion from the association.

Article 17 of the Article 16 sanctions are implemented by the president of the association and approved by the Director.
CHAPTER VI
Loss of membership

ART 18 Membership of the Association is lost:

a) withdrawal;

Association members may withdraw from the Association by giving written notice of the decision to withdraw President.

Retired members are required to surrender membership card to remove from the database of the Association.

b) exclusion;

c) death.

Article 19 Exclusion is decided by the Board and operates under the following conditions:

damage or injury producing Association by own activity;
person engaging in activities contrary to the Statute of Association and Articles of Association and the decisions of the management and execution of the Association;
person engaging in activities contrary to law or rule of law.
noncompliance with the Statute
paying the annual fee established by the General Assembly.

Exclusion communicating with receipt.

Exclusion from decision may appeal within 15 days from the date of exclusion.

In case of dispute, the decision will be taken by a majority of members of the Association of 2/3 of the votes of the members present.
CHAPTER VII
ASSOCIATION OF REVENUE AND EXPENDITURE

Article 20 Income Association shall consist of:

a) membership fees;

b) interest and dividends arising from investments in the law;

c) income from direct economic activities;

d) donations and sponsorships or related;

f) resources, grants and contributions from the state budget to local budgets;

g) dividends from companies established by the Association or the Association holds a shareholder or member;

h) other revenues provided by law.

Article 21 Expenses of the Association are:

a) current expenditure on maintenance headquarters of the Association, as well as rent, utilities and telecommunications;

b) expenses incurred in implementing the programs and objectives of the Association;

c) expenses for wages and salary increases;

d) allowances, bonuses and prizes;

e) procurement of supplies, printed forms, stationery and other goods and services necessary to achieve the purpose of the association;

f) interest, taxes, insurance premiums and bank fees;

g) scholarships, accommodation, transport;

h) other expenses;

21.2. Expenditure is made according to the income and expenditure and approved by those charged by the Governing Board.

21.3. Economic and financial year starts on 1 January and ends on 31 December of each year.

Article 22 Income funds and any surplus can not repay or distribute in any way members of the Association, but will use exclusively for the objectives and purpose of the Association under this Statute.
CHAPTER IX

a) Subsidiaries

Article 23 The Association may establish branches, as territorial structures in the country and abroad, based on authenticated judgment of the General Assembly, which is allocated one heritage.

Subsidiaries are entities with legal personality and may conclude its own legal documents management and conservation. They can enter into legal provision in the name and on behalf of the Association only by prior decision of the General Assembly.

Branch is headed by a Board of Directors composed of at least 3 own members.

In order to enter the branch, representative of the Association shall apply for registration with the decision establishing the branch and the headquarters and heritage acts initially to the court in whose jurisdiction the branch will have its headquarters.

b). BRANCHES

Owners may establish branches, as territorial, unincorporated.

Branches shall be established by decision of the General Meeting of Shareholders.

Branches carry out activities within their jurisdiction given by the association.
CHAPTER X
THE WORK OF ASSOCIATION
Article 24 The management, execution and control of the Association ROMANIAN SOCIETY OF DENTAL SCIENCES are:

a) The General Assembly;

b) The President of the Association;

c) Board of Directors;

d) Auditor
a) GENERAL ASSEMBLY

Article 25 The General Assembly of the Association is the governing body that ensures the achievement of its goals and objectives of the Association and consists of all members of the founding members of the Association.

Article 26 The General Assembly is composed of members of the Association or their representatives authorized by law.

Article 26.1 participate in the General Assembly:

a) founders;
b) associate members;
c) honorary members, as guests, without the right to vote;
d) members, supporters, as guests, without the right to vote;
e) other guests, without voting rights.
Under Article 26.2 of the General Assembly, each founding member and associate member shall have one vote deliberative character.

Article 27 The General Assembly of the Association carries out its goals and objectives, fulfilling the following tasks:

a) determining the general strategy and programs of the Association;

b) approve the income and expenditure account and balance sheet;

b) election of the President of the Association

c) determining the number of board members;

d) election and removal of board members;

e) the election and removal of the auditor;

f) establishment of subsidiaries;

g) performing any other duties prescribed by law or statute;

h) the articles of incorporation and bylaws;

i) dissolution or liquidation of the Association, and disposition of assets after liquidation.

Article 28 The General Assembly of the Association may meet in regular session or special session;

Article 29 The general assembly shall meet in ordinary session once a year, on a date fixed by the President of the Association, as a rule, between 15 May and 30 June to discuss the annual financial statements, approve the income and expenditure, the election Association setting number of board members, election of board of directors and auditor choice.

Article 30 The General Assembly of the Association may meet in extraordinary session whenever urgent problems to be solved Association. Convening an extraordinary session shall be made by the President of the Association, under statutory rules, as follows:

a) the personal initiative of the President of the Association;

b) at the request of 1/2 +1 of the members of the board;

e) at the request of at least 1/2 + 1 of the total membership of the Association;

Article 31 In order to be legally constituted and validly deliberate, the general assembly, whether ordinary or extraordinary, shall meet at least 1/2 + 1 of the total number of members of the Association or their representatives authorized by law. If the first meeting of the general assembly, there are at least 1/2 + 1 of the total membership of the Association, the President shall call a second general meeting not earlier than 7 days from the date of the first general meeting, can deliberate with the number of members present.

Article 32 Decisions of the General Assembly of taking 1/2 + 1 of the members or their authorized representatives present at the General Assembly. Exceptions are decisions amending the articles of incorporation or bylaws of the Association dissolution and liquidation of its assets, excluding members, where decisions are taken by two thirds of the members present.

Article 33 Ordinary General Meeting or extraordinary, shall be recorded in a minute book.

b). Association President

Article 34 The President of the Association is as Chairman of the Board of the Association, was elected for a term of four years by secret ballot at least 1/2 +1 of the total number of members or their authorized present at the Ordinary General Meeting. At the end of the term he may be reelected for another term, without being able to hold more than two consecutive terms. The President may be removed by the General Assembly convened in extraordinary session, in accordance with the state, the votes of at least 1/2 + 1 of the number of members or their delegates present at the general meeting. In this case, the General Assembly shall elect an interim president until the next Ordinary General Assembly with 1/2 + 1 of the votes of the members present.

Article 35 The President shall ensure that the current management of all activities of the Association and the Association undertakes to third parties.

Article 36 The President of the Association shall have the following powers:

a) represent the Association in domestic and international relations;

b) the governing bodies of the Association convened in regular or special meeting;

c) shall preside at all general meetings, ordinary or extraordinary and leads all Board meetings;

d) ensure and control the fulfillment of the general assembly;

e) responsibilities with board members of the administration and management of the Association;

f) perform any other specific attribute to its competence by general assembly.

c). DIRECTOR advise

Article 37 Board manages the association.

38 The number of members making up the Board of Directors shall be decided by the Ordinary General Meeting of the Association, but shall not be less than 3 (three).

Article 39 Board Members are elected for a period of 4 years by the general assembly, meeting in regular session, by a vote of 1/2 + 1 of the present members or their delegates, with the possibility of renewal. Board members may be dismissed by the General Assembly convened in extraordinary session, in accordance with the state by a vote of at least 1/2 + 1 of the total number of members or their delegates present at the general meeting.

Article 40 In case of descompletare on incapacity, death, resignation or removal of one or more seats on the board of director, president of the association or other members of the board of directors shall convene the extraordinary general meeting of the association emergency in accordance with provisions of art. 30, to fill vacant seats.

41 The Board shall meet at least once per quarter or whenever the Association needs require.

Convening board is made by the President, and in his absence the replacement designated by him, at least five (5) days before the date fixed.

Board deliberates, validly in the presence of 2/3 of its members and makes decisions by half plus one of the votes.

In a tie, the vote of the chairman is decisive.

Article 42 of the Association Board carries out its goals and objectives, fulfilling the following tasks:

a) the general meeting activity report for the previous period, execution of the income and expenses, balance sheet, income and expenditure budget draft and the programs of the association;

b) legal agreements and on behalf of the association;

c) approve the organizational and personnel policy of the association, if not otherwise provided by statute;

d) perform any other functions provided for in statute or established by the General Assembly.
CENSOR

Art.43 Auditor is body control association is elected by the general assembly and performs the following tasks:

a) verify how it managed assets of the Association;

b) prepare reports to the General Assembly;

c) may attend by members at Board meetings without voting rights;

d) perform any other functions provided for in statute or established by the General Assembly.

Auditor tenure is 4 years.

The law meets Audit Commission, composed of an odd number of members.
CHAPTER XI
The dissolution and liquidation of the ASSOCIATION

Article 44 The Association shall be dissolved:

a) by law;

b) the Court’s judgment;

c) general assembly

Article 45 The Association shall be dissolved as:

a) in case of failure or inability to achieve the purpose for which it was established that within three months of becoming aware of such fact is not changed for this purpose;

b) if the impossibility of constituting the General Assembly of the Association in accordance with this Statute, if this situation lasts more than one year from the date of the general meeting to be held.

c) reducing the number of associates under the limit set by law, if it was not completed within 3 months.

Finding dissolution judgment is made by the court in whose jurisdiction the head of the Association, at the request of any interested person.

Article 46 The Association was dissolved by court order at the request of any interested person:

a) the purpose and work of the Association has become unlawful or contrary to public policy;

b) when the purpose is accomplished through illicit means or contrary to public policy;

c) the association seeks a purpose other than that for which it was established;

d) when the Association became insolvent.

Dissolution of the Association shall be ascertained by the court in whose jurisdiction is based Association ROMANIAN SOCIETY OF DENTAL SCIENCES. Within 15 days after the dissolution meeting, the minutes, the authentic, shall be deposited in the Court where that association to be registered in the Register of Associations and Foundations.

Article 47 In case of dissolution of the Association, the assets remaining after liquidation shall be submitted by legal persons or public with identical or similar purpose. Date of dispatch of the goods is the date of the taking of the minutes of teaching.

CHAPTER XII

FINAL

Article 48 Amendments to this Statute shall be by entry in the Register of Associations and Foundations change the clerks of the court in whose jurisdiction is based Association ROMANIAN SOCIETY OF DENTAL SCIENCES. Steps taken in this regard is taken by members of the General Assembly.

Article 49 The provisions of this statute shall be filled with the law.

Zweck des Vereins

Rumänischen Gesellschaft OF DENTAL SCIENCES Association ist eine juristische soziale, staatliche, unpolitische, die auf Folgendes abzielen:

Verbesserung der medizinischen Praxis, medizinische Forschung und medizinische Ausbildung zahnärztliche Spezialisierung und Überspezialisierung Zahnärzte und Zahntechniker.
Informationen und diskutieren mit dem Publikum Zahngesundheit und anderen staatlichen oder nicht-staatlichen Stellen bei der Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung beteiligt.
Entwicklung spezifischer Strategien in Zusammenarbeit mit staatlichen und nicht-staatlichen Organisationen zu Themen von allgemeinem Interesse.
Das Prestige, Vertretung, Unterstützung und Förderung der beruflichen, wissenschaftlichen und schützen Aktivitäten ihrer Mitglieder sowohl im Inland als auch international.
Initiierung, Förderung und Unterstützung Gesetzesvorhaben in der Zahnmedizin oder in Bereichen der Zusammenfluss mit ihm.
Unterstützende institutionelle Rahmen in der Ausbildung, Spezialisierung und Weiterbildung von Zahnärzten, Zahnmedizinstudenten, Zahntechniker und Krankenschwestern beteiligt.
Die Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Verbänden im Bereich, Informations-Spezialisten und der allgemeinen Öffentlichkeit, um zu fördern und zu entwickeln, Innovationen in der Zahnmedizin.
Die Einhaltung der Berufsethik.

ART.4. Der Verein hat folgende Ziele:

Organisation im Land und im Ausland, Kurse, Seminare, Symposien, Ausstellungen, Konferenzen, Kongresse und alle Formen der medizinischen Weiterbildung auf nationaler und internationaler Ebene im Bereich der Zahnmedizin.
Unterstützung, Förderung und Umsetzung der eigenen Organisation oder in einer Partnerschaft, Formen der medizinischen Weiterbildung durch Gesetze und Verordnungen College of Zahnärzte von Rumänien zur Verfügung gestellt.
Veröffentlichung von Informationsmaterial, Dokumentarfilm Studien und alle Papiere auf Zahnmedizin.
Organisieren Informationszentren.
Durchführung von Erhebungen und Studien mit statistisch.
Unterstützung seiner Mitglieder bei der Erreichung der Ziele, die in dieser Satzung aufgeführt.
Mitmachen und entwickeln Programme und Forschungsprojekte im Bereich der Medizin.
Zusammenarbeit mit Institutionen, die zur Verbesserung der medizinischen Praxis und verbessern kann.
Organisieren Dokumentation des eigenen Systems und der Förderung der medizinischen Informationen zur Veröffentlichung und Verbreitung Zeitschriften im In-und Ausland.
Stimuliert, unterstützt und organisiert fachlichen und wissenschaftlichen Austausch von Informationen und Erfahrungen seiner Mitglieder und ausländischen Partnern.
Erteilen Grad, Auszeichnungen und andere Anreize Regelungen für besondere wissenschaftliche und berufliche Tätigkeit.
Rumänischen Gesellschaft OF DENTAL Science-Verbund durch seine Fachausschüsse, die wissenschaftliche Regierungs-und Nichtregierungsorganisationen fordern, dass sich in den Schutz der öffentlichen Gesundheit in dem Gebiet der Zahnmedizin tätig.
Beteiligen Sie sich an Aktivitäten entwickelt, um die Qualität der medizinischen Ethik zu erhöhen.
Projekte zur Verbesserung vorschlagen und Fortbildung.
Organisieren Sie das Land, Kongresse, Konferenzen, Tagungen, Symposien und teilweise durch ihre Delegierten auf internationalen Kongressen und anderen wissenschaftlichen Veranstaltungen.
Organisieren Sie mit relevanten Sektoren, Schulungen oder Trainings oder Studien dokumentieren das Land.
Organisiert Kurse und Ausbildungsprogramme einschließlich internationaler Beteiligung. Zu diesem Zweck halten kann Workshops oder Forschungslabors.
Holen Sie sich und geben Stipendien im In-und Ausland.

Um die gesetzten Ziele zu erreichen und die Erreichung spezifischer Aktivitäten, kooperiert der Verein mit spezialisierten Institutionen, NGOs, juristische Personen des öffentlichen oder privaten und Einzelpersonen, ohne irgendein Interesse ausdrücken Gruppe (politischen, religiösen, etc.) und können in der Gründung von Organisationen in diesem Bereich beteiligen.

Artikel 5 Headquarters Verband

Der Sitz des Vereins wird in Bukarest sein Str. Kreisverkehre Nr. 7, Raum 102, sector 2.

KAPITEL II
Rechtsform und Dauer des Vereins
Artikel 6 der Rechtsform

Rumänischen Gesellschaft OF DENTAL SCIENCES Association ist ein Verein mit gesetzlichen, behördlichen, Non-Profit-Organisationen.

Rumänischen Gesellschaft OF DENTAL SCIENCES Verband kann im eigenen Namen mit ähnlichen Organisationen in verschiedenen Ländern, staatliche Abkommen, Protokolle des Vorsatzes und andere Dokumente der Zusammenarbeit, um Entwicklungsziele zu erreichen unterzeichnen.
Betriebszeit ART.7

Die Dauer der Vereinigung der rumänischen Gesellschaft OF DENTAL SCIENCES unbestimmte, von den konstituierenden Dokumenten und Gesetzgebung geführt, mit Wirkung ab dem Zeitpunkt der Eintragung in das Register der Vereine und Stiftungen 2. Amtsgericht.
KAPITEL III
HERITAGE VEREIN
Artikel 8 Die Heritage Verband

Heritage Association ursprüngliche Quote beträgt 900 Lei, bestehend ausschließlich aus Bargeld, das Vordringen der Mitarbeiter.

Nachfolgende Abschluss Erbe Verband wird auf den Beschluss der Generalversammlung basieren werden.

Artikel 9 Heritage Vereinigung der rumänischen Gesellschaft OF DENTAL SCIENCES besteht aus der Summe von 900 £ in bar von der Bank aufgezeichnet das deutliche Erbe der Mitarbeiter, im Anschluss an diese Erbe Freiheiten anschließend von beiden Partnern gemacht erweitern, wie und die dritte natürliche oder juristische im Land oder im Ausland, und indem sie Einnahmen aus der Durchführung die Tätigkeiten des Vereins in Satzungen enthalten, jedoch ausschließlich verwendet werden, um den Zweck des Vereins, die Vermögenswerte erzielen derzeit und die Zukunft wird im Namen und im Auftrag des Vereins abonniert werden.

Alle Vermögenswerte werden hervorgehoben und erhalten nach den rumänischen Rechtsvorschriften über die Angelegenheit im Namen des Vereins und werden ausschließlich dazu verwendet werden, um seine Ziele zu erreichen.
KAPITEL IV
Verbandsmitglieder

Artikel 10 Jede natürliche oder juristische Person, Rumänisch oder ausländische, die den Status, Umfang und Ziele des Vereins akzeptieren kann Mitglied des Vereins werden.

11 (1) Die Mitglieder des Vereins sind:
a) Gründungsmitglieder – die Mitglieder des Vereins und die haben zu ihrer Gründung moralische und materielle und soziale Erbe Verfassung beigetragen;
b) assoziiertes Mitglied – assoziierte Mitglieder nach der Gründung des Vereins, die den moralischen und materiellen Vermögenswerte des Vereins und die durch ihre Arbeit dazu beitragen, die Unterstützung des Vereins bei der Erreichung ihrer Ziele, mit den vorgesehenen Rechte durch die Kunst. 14 dieser Satzung, assoziierte Mitglieder zahlen die Gebühr und jährliche Gebühr durch den Verwaltungsrat festgelegt;
c) Ehrenmitglieder: – Einzelpersonen und / oder juristische Personen, die durch ihre Arbeit unterstützen den Verein bei der Erreichung ihrer Ziele, finanziell, moralisch oder funktionell mit dem Ziel des Vereins oder – Leben Persönlichkeiten des wissenschaftlichen, politischen , unternehmerischen und kulturellen, die festgestellt wurden, insbesondere in den Bereichen von Interesse des Vereins und die durch ihre Arbeit, die Unterstützung des Vereins bei der Erreichung ihrer Ziele; Ehrenmitglieder sind von der Anmeldegebühr, Beiträge zahlen und sind berechtigt, zu wählen und gewählt zu werden;
d) Mitglieder-Unterstützer: – diejenigen, die ihre Ziele und Unterstützung materiellen und moralischen Verein bei der Erreichung ihrer Ziele zu halten.
(2) Das Mitglied oder assoziiertes Mitglied-Fan des Vereins wird durch den Verwaltungsrat gewährt werden, durch Abstimmung von mindestens ½ + 1 von der Zahl der Mitglieder.
(3) Ehrenmitgliedschaft des Vereins werden von der Generalversammlung mit den Stimmen von mindestens zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder auf Vorschlag des Board of Directors gewährt werden.
(4) Die Beiträge der Mitglieder zur Erreichung der Ziele und die Ziele aus der finanziellen Unterstützung, materielle, moralische und ehrenamtliche Tätigkeiten in den Programmen und Projekten initiiert oder durchgeführt von der Vereinigung.
KAPITEL V
RECHTE UND AUFGABEN DER MITGLIEDER DER VEREIN

Artikel 14 a) Aktive Mitglieder des Vereins rumänischen Gesellschaft OF DENTAL SCIENCES genießen folgende Rechte:

zu wählen und in das Management, Verwaltung und Kontrolle des Vereins gewählt;
Ausübung des Stimmrechts in den Fällen, die in der Satzung und den Statuten vorgesehen ist;
, an allen Veranstaltungen, Konferenzen und Aktivitäten des Vereins nach innen und außen gefördert beteiligen;
den freien Zugang auf der Grundlage der Mitgliedschaft Karten in allen Büros des Verbandes, zu Hause und im Ausland haben;
Verband von Einrichtungen und Dienstleistungen ist es, ihre Mitglieder auf der Grundlage der Mitgliedschaft Karten profitieren;
Zugriff auf die Datenbank und das ganze System von Leistungen und Einrichtungen des Vereins zur Verfügung gestellt;
Maßnahmen, um die Arbeit des Vereins zu verbessern schlagen.
Hauptversammlungen des Vereins, zu diskutieren, zu besuchen und sich an Diskussionen oder Fragen, die Sie interessieren die Laufruhe des Vereins;
den Verein auf Fragen im Zusammenhang mit dem Zweck und Ziele des Vereins zu fördern und zu verteidigen, um Erklärungen aus der Führungsmannschaft des Verbandes der Probleme in ihrer Arbeit erhalten zu benachrichtigen;
beziehen sich auf die Bilanz, die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungs-und Kontrollsysteme des Vereins;
in Aktivitäten des Vereins teilzunehmen und Vorschläge an die Generalversammlung zu machen;
über die Aktivitäten des Vereins informiert zu werden;

ART 14 b) Ehrenmitglieder des Vereins rumänischen Gesellschaft OF DENTAL SCIENCES genießen folgende Rechte:

, an allen Veranstaltungen, Konferenzen und Aktivitäten des Vereins nach innen und außen gefördert beteiligen;
den freien Zugang auf der Grundlage der Mitgliedschaft Karten in allen Büros des Verbandes, zu Hause und im Ausland haben;
Verband von Einrichtungen und Dienstleistungen ist es, ihre Mitglieder auf der Grundlage der Mitgliedschaft Karten profitieren;
Zugriff auf die Datenbank und das ganze System von Leistungen und Einrichtungen des Vereins zur Verfügung gestellt;
Maßnahmen, um die Arbeit des Vereins verbessern vorzuschlagen.

Artikel 15 Pflichten der Mitglieder des Vereins sind:

– Um mit dem Gesetz, die Satzung, die Regeln der Organisation und den Betrieb des Vereins und die Beschlüsse des Board of Directors des Verbandes nicht befolgt;

– Durch ihre Arbeit zu dem Ziel beitragen und die Ziele des Vereins;

– Zu verteidigen und zu fördern, die Interessen des Vereins in den Beziehungen mit den Behörden und anderen ähnlichen Organisationen im In-und Ausland;

– Vermeiden Sie jede Aktion, die direkt oder indirekt schädlich für das öffentliche Bild des Vereins, den Zweck und die Ziele dieser.

– Um eine volle Treue zum Verein zu zeigen, zu verteidigen und zu fördern und die berechtigten Interessen;

– Um aktiv in das Funktionieren des Vereins teilzunehmen und moralische und / oder Material zu unterstützen;

– Beschädigen Sie nicht das Bild von den Aktionen und Aktivitäten des Vereins;

– Um in feste Gebühr zu zahlen;

– Für das Ansehen des Vereins zu leisten;

Artikel 16 Sanktionen

Mitglieder des Vereins, die nicht mit der Satzung, Programm Verordnungen oder andere Dokumente des Vereins, und solche, deren Untätigkeit negativen Verhalten, Aussagen oder Aktivitäten schaden dem Verein nicht erfüllen kann gelten folgende Sanktionen:

eine Warnung;

b Warnung;

C. Entlassung aus Positionen in der Struktur des Vereins statt;

d Ausschluss aus dem Verein.

Artikel 17 der Artikel 16 Sanktionen werden vom Präsidenten des Vereins umgesetzt und vom Direktor.
KAPITEL VI
Verlust der Mitgliedschaft

ART 18 Mitgliedschaft des Vereins geht verloren:

a) Rückzug;

Mitglieder des Vereins können aus dem Verein durch schriftliche Mitteilung der Entscheidung an Präsident zurücktritt.

Ausgeschiedene Mitglieder sind verpflichtet, Mitgliedskarte ergeben aus der Datenbank des Verbandes zu entfernen.

b) Ausschluss;

c) Tod.

Artikel 19 Ausschluss wird vom Vorstand beschlossen und arbeitet unter den folgenden Bedingungen:

Schäden oder Verletzungen Herstellung Verband durch eigene Aktivität;
Person die Aufnahme einer Tätigkeit im Widerspruch zu der Satzung des Vereins und der Satzung und den Beschlüssen der Verwaltung und Durchführung des Vereins;
Person die Aufnahme einer Tätigkeit gegen das Gesetz oder der Rechtsstaatlichkeit.
Nichteinhaltung der Satzung
Zahlung der jährlichen Gebühr von der Generalversammlung festgelegt.

Ausschluss der Kommunikation mit Quittung.

Ausschluss von der Entscheidung kann innerhalb von 15 Tagen ab dem Zeitpunkt des Ausschlusses Berufung.

Im Streitfall wird die Entscheidung mit einer Mehrheit von Mitgliedern des Vereins von 2/3 der Stimmen der anwesenden Mitglieder gefasst.
KAPITEL VII
VERBAND DER UMSATZ-UND AUSGABEN

Artikel 20 Income Verband setzt sich zusammen aus:

a) Mitgliedsbeiträge;

b) Zinsen und Dividenden aus Beteiligungen an dem Gesetz;

c) Erträge aus direkten wirtschaftlichen Aktivitäten;

d) Spenden und Sponsoring oder verwandte;

f) Mittel, Zuschüsse und Beiträge aus dem Staatshaushalt zu lokalen Budgets;

g) Dividenden von Gesellschaften von der Vereinigung oder der Verband gegründet hält einen Aktionär oder Gesellschafter;

h) sonstige Einnahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Artikel 21 Ausgaben des Vereins sind:

a) laufende Ausgaben für Wartung Hauptsitz des Vereins, sowie Miete, Strom und Telekommunikation;

b) Aufwendungen für die Durchführung der Programme und Ziele des Vereins entstanden sind;

c) Aufwendungen für Löhne und Gehaltssteigerungen;

d) Zulagen, Prämien und Preise;

e) Beschaffung von Lieferungen, Vordrucke, Briefpapier und andere Waren und Dienstleistungen erforderlich sind, um den Zweck des Vereins zu erreichen;

f) Zinsen, Steuern, Versicherungsprämien und Bankgebühren;

g) Stipendien, Unterkunft, Transport;

h) sonstige Aufwendungen;

21.2. Die Ausgaben werden nach den Einnahmen und Ausgaben gemacht und genehmigt durch die vom Verwaltungsrat vorgelegt.

21.3. Wirtschafts-und Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Artikel 22 Income Fonds und etwaige Überschüsse nicht zurückzahlen können oder in irgendeiner Weise zu verteilen Mitglieder des Vereins, sondern ausschließlich für die Ziele und Zweck des Vereins im Rahmen dieser Satzung.
KAPITEL IX

a) Tochterunternehmen

Artikel 23 Der Verein kann Zweigniederlassungen errichten, wie territorialen Strukturen im In-und Ausland, basierend auf authentifizierte Urteil der Generalversammlung, die ein Erbe zugeordnet ist.

Tochtergesellschaften sind Gesellschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit und kann seine eigenen juristischen Dokumenten-Management-und Naturschutz schließen. Sie lassen sich in gesetzliche Vorschrift im Namen und auf Rechnung des Vereins nur nach vorheriger Entscheidung der Generalversammlung in Kraft.

Branche wird von einem Board of Directors von mindestens 3 eigenen Mitgliedern geleitet.

Um die Branche geben, so Vertreter des Vereins für die Registrierung mit der Entscheidung zur Gründung der Niederlassung gelten und das Hauptquartier und das Erbe wirkt zunächst an das Gericht, in dessen Zuständigkeitsbereich die Niederlassung ihren Sitz haben.

b). BRANCHEN

Eigentümer kann Zweigniederlassungen errichten, wie territorial, ohne eigene Rechtspersönlichkeit.

Branchen wird durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre festgelegt werden.

Branchen Tätigkeiten durchzuführen, im Rahmen ihrer Zuständigkeit durch den Verein gegeben.
KAPITEL X
DIE ARBEIT DER VEREIN
Artikel 24 Die Verwaltung, Durchführung und Kontrolle der Vereinigung der rumänischen Gesellschaft OF DENTAL Wissenschaften sind:

a) Die Generalversammlung;

b) Der Präsident des Vereins;

c) Board of Directors;

d) Auditor
a) GENERALVERSAMMLUNG

Artikel 25 Die Generalversammlung der Vereinigung ist der Dachverband, die die Erreichung seiner Ziele und Zwecke des Vereins gewährleistet und besteht aus allen Mitgliedern der Gründungsmitglieder des Vereins.

Artikel 26 Die Generalversammlung setzt sich aus Mitgliedern des Vereins oder ihrer Vertreter durch Gesetz autorisiert zusammen.

Artikel 26.1 in der Generalversammlung teilnehmen:

a) Gründer;
b) außerordentliche Mitglieder;
c) Ehrenmitgliedern, als Gäste ohne Stimmrecht;
d) Mitglieder, Anhänger, als Gäste ohne Stimmrecht;
e) anderen Gästen, ohne Stimmrecht.
Gemäß Artikel 26.2 der Generalversammlung hat jeder Gründungsmitglied und assoziiertes Mitglied hat eine Stimme beratenden Charakter.

Artikel 27 Die Generalversammlung des Vereins führt seine Ziele und die Ziele, die Erfüllung der folgenden Aufgaben:

a) Bestimmung der allgemeinen Strategie und Programme des Vereins;

b) die Genehmigung der Einnahmen und Ausgaben sowie die Bilanz,

b) Wahl des Präsidenten des Verbandes

c) Bestimmung der Anzahl der Vorstandsmitglieder;

d) Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder;

e) die Wahl und Abberufung des Abschlussprüfers;

f) Gründung von Tochtergesellschaften;

g) Durchführen keine anderen Aufgaben durch Gesetz oder Satzung vorschreibt;

h) die Satzung und Geschäftsordnung;

i) Auflösung und Liquidation des Vereins, und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach Liquidation.

Artikel 28 Die Generalversammlung des Vereins kann in regelmäßigen Sitzung oder Sondersitzung treffen;

Artikel 29 Die Generalversammlung wird in einer ordentlichen Sitzung einmal im Jahr treffen, auf einen Zeitpunkt, durch den Präsidenten des Verbandes festgelegt, in der Regel zwischen dem 15. Mai und dem 30. Juni, um den Jahresabschluss zu diskutieren, zu genehmigen die Einnahmen und Ausgaben, die Wahl Verband Einstellen Zahl der Vorstandsmitglieder, Wahl des Board of Directors und Abschlussprüfer Wahl.

Artikel 30 Die Generalversammlung des Vereins kann in außerordentlichen Sitzung, wenn dringende Probleme zu lösen Vereinigung werden erfüllen. Die Einberufung einer außerordentlichen Sitzung wird vom Präsidenten des Vereins gemacht werden, nach den gesetzlichen Vorschriften, wie folgt:

a) die persönliche Initiative des Präsidenten des Vereins;

b) auf Antrag von 1/2 +1 der Mitglieder des Vorstandes;

e) auf Antrag von mindestens 1/2 + 1 von der Zahl der Mitglieder des Vereins;

Artikel 31 Um rechtlich konstituiert und beschlussfähig, die Generalversammlung, ob ordentliche oder außerordentliche, tritt mindestens 1/2 + 1 Gesamtzahl der Mitglieder des Vereins oder ihrer Vertreter durch Gesetz autorisiert. Wenn die erste Sitzung der Vollversammlung gibt es mindestens 1/2 + 1 von der Zahl der Mitglieder des Vereins, beruft der Präsident eine zweite rufen Hauptversammlung nicht früher als 7 Tage ab dem Zeitpunkt der ersten Hauptversammlung, kann mit der Zahl der anwesenden Mitglieder beraten.

Artikel 32 Beschlüsse der Generalversammlung unter 1/2 + 1 der Mitglieder oder ihre Bevollmächtigten anwesend bei der Generalversammlung. Ausnahmen sind Beschlüsse zur Änderung der Satzung oder Geschäftsordnung des Vereins Auflösung und Liquidation seines Vermögens, ohne Mitglieder, wo Entscheidungen von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder gefasst werden.

Artikel 33 ordentlichen Hauptversammlung oder außerordentliche, wird in einer Minute Buch aufgezeichnet werden.

b). Verbandspräsident

Artikel 34 Der Präsident des Vereins ist als Vorsitzender des Vorstandes des Vereins, wurde für eine Amtszeit von vier Jahren in geheimer Wahl mindestens 1/2 +1 von der Gesamtzahl der Mitglieder oder deren autorisierte die an der ordentlichen Generalversammlung gewählt. Am Ende der Laufzeit kann er für eine weitere Amtszeit wiedergewählt werden, ohne die Möglichkeit, mehr als zwei aufeinanderfolgende Amtszeiten halten. Der Präsident der Generalversammlung zu einer außerordentlichen Tagung einberufen, in Übereinstimmung mit dem Zustand entfernt werden, die Stimmen von mindestens 1/2 + 1 der Zahl der Mitglieder oder deren anwesenden Delegierten auf der Hauptversammlung. In diesem Fall wird der Generalversammlung eine Interims-Präsident bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung mit 1/2 + 1 der Stimmen der anwesenden Mitglieder zu wählen.

Artikel 35 Der Präsident trägt dafür Sorge, dass das derzeitige Management aller Aktivitäten des Vereins und des Verbandes an Dritte verpflichtet.

Artikel 36 Der Präsident des Verbandes hat folgende Befugnisse:

a) vertreten den Verein in nationalen und internationalen Beziehungen;

b) die Leitungsgremien des Vereins einberufen in ordentlichen oder außerordentlichen Sitzung;

c) wird auf allen Hauptversammlungen, ordentliche oder außerordentliche Vorsitz und führt alle Sitzungen;

d) zu gewährleisten und die Kontrolle der Erfüllung der allgemeinen Versammlung;

e) die Verantwortlichkeiten mit den Vorständen der Verwaltung und das Management des Vereins;

f) sonstige spezifische Attribut auf seine Kompetenz durch Generalversammlung.

c). DIRECTOR beraten

Artikel 37 Vorstand leitet den Verein.

38 Die Anzahl der Mitglieder, aus denen das Board of Directors werden von der ordentlichen Hauptversammlung des Vereins beschlossen werden, darf jedoch nicht weniger als 3 (drei).

Artikel 39 Vorstandsmitglieder werden für einen Zeitraum von 4 Jahren von der Generalversammlung gewählt, welche in regelmäßigen Sitzung mit den Stimmen von 1/2 + 1 der anwesenden Mitglieder oder deren Vertreter, mit der Möglichkeit der Verlängerung. Board-Mitglieder können von der Generalversammlung zu einer außerordentlichen Sitzung einberufen, in Übereinstimmung mit dem Zustand mit den Stimmen von mindestens 1/2 + 1 von der Gesamtzahl der Mitglieder oder deren anwesenden Delegierten auf der Hauptversammlung entlassen werden.

Artikel 40 Bei descompletare auf Erwerbsunfähigkeit, Tod, Rücktritt oder Entfernung eines oder mehrerer Sitze im Board of Director, wird Präsident oder andere Mitglieder des Vereins des Board of Directors der außerordentlichen Hauptversammlung des Vereins Notfall gemäß einberufen Bestimmungen der Kunst. 30, zu füllen vakanten Sitze.

41 Der Vorstand tritt mindestens einmal pro Quartal oder wenn die Vereinigung Bedürfnisse erfordern erfüllen.

Einberufung Bord wird durch den Präsidenten gemacht, und in seiner Abwesenheit der Ersatz von ihm benannten, mindestens fünf (5) Tage vor dem Termin fixiert.

Vorstand berät, wirksam in Gegenwart von 2/3 seiner Mitglieder und trifft Entscheidungen um die Hälfte plus eine der Stimmen.

Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden entscheidend.

Artikel 42 der Association Board führt seine Ziele und die Ziele, die Erfüllung der folgenden Aufgaben:

a) die Hauptversammlung Tätigkeitsbericht für den vorangegangenen Zeitraum, Ausführung der Erträge und Aufwendungen, Bilanz, Einnahmen und Ausgaben Haushaltsentwurf und die Programme des Vereins;

b) rechtliche Vereinbarungen und im Namen des Vereins;

c) die Genehmigung der Organisations-und Personalpolitik des Vereins, wenn nicht anders im Gesetz vorgesehen ist;

d) nimmt alle anderen Aufgaben in gesetzlich vorgesehenen oder geschaffen durch die Generalversammlung.
CENSOR

Art.43 Auditor ist Körperkontrolle Vereins durch die Generalversammlung gewählt wird und führt die folgenden Aufgaben:

a) prüfen, wie sie Vermögen des Vereins verwaltet werden;

b) Erstellung von Berichten an die Generalversammlung;

c) von den Mitgliedern an den Sitzungen ohne Stimmrecht teilnehmen;

d) nimmt alle anderen Aufgaben in gesetzlich vorgesehenen oder geschaffen durch die Generalversammlung.

Wirtschaftsprüfer Amtszeit beträgt 4 Jahre.

Das Gesetz trifft Audit Commission, aus einer ungeraden Zahl von Mitgliedern.
KAPITEL XI
Die Auflösung und Liquidation des Vereins

Artikel 44 Der Verein wird aufgelöst:

a) durch das Gesetz;

b) das Urteil des Gerichtshofes;

c) Generalversammlung

Artikel 45 Der Verein ist als aufgelöst werden:

a) im Falle des Scheiterns oder der Unfähigkeit, um den Zweck, für den sie festgestellt, dass innerhalb von drei Monaten ab Kenntnis von solchen Tat ist für diesen Zweck nicht verändert wurde zu erzielen;

b) wenn die Unmöglichkeit, die die Generalversammlung des Vereins in Übereinstimmung mit diesem Statut, wenn diese Situation dauert mehr als ein Jahr ab dem Tag der Hauptversammlung abgehalten werden.

c) Verringerung der Zahl der Mitarbeiter unter der Grenze von Gesetz, wenn es nicht innerhalb von 3 Monaten abgeschlossen.

Finden Auflösung Urteil wird vom Gericht, in dessen Zuständigkeitsbereich der Kopf des Vereins gemacht, auf Antrag eines Beteiligten.

Artikel 46 Der Verein wurde per Gerichtsbeschluss auf Antrag jeder interessierten Person gelöst:

a) den Zweck und die Arbeit des Vereins rechtswidrig geworden ist oder gegen die öffentliche Ordnung;

b) wenn der Zweck durch unerlaubte Mittel oder gegen die öffentliche Ordnung erreicht;

c) Der Verein sucht einen anderen Zweck als den, für den sie gegründet wurde;

d) wenn der Verein zahlungsunfähig wurde.

Auflösung des Vereins wird wie folgt ermittelt das Gericht, in dessen Zuständigkeitsbereich basiert Vereinigung der rumänischen Gesellschaft OF DENTAL Wissenschaften. Innerhalb von 15 Tagen nach der Auflösung Sitzung, die Minuten, die verbindlich ist, wird in das Gericht, wo dieser Verein in das Vereinsregister eingetragen und Stiftungen zu hinterlegen.

Artikel 47 Im Falle der Auflösung des Vereins fällt das Vermögen, die nach der Liquidation von juristischen Personen oder öffentlich mit gleichen oder ähnlichen Zweck eingereicht werden. Datum der Versendung der Ware ist der Zeitpunkt der Aufnahme des Protokolls der Lehre.

KAPITEL XII

FINAL

Artikel 48 Änderungen dieser Satzung wird durch Eintragung in das Vereinsregister sein und Stiftungen ändern Sie die Geschäftsstelle des Gerichts, in dessen Zuständigkeitsbereich basiert Vereinigung der rumänischen Gesellschaft OF DENTAL Wissenschaften. Schritte in dieser Hinsicht gemacht wird von den Mitgliedern der Generalversammlung gemacht.

Artikel 49 Die Bestimmungen dieses Statuts mit dem Gesetz gefüllt werden.

Scopo dell’Associazione

RUMENO SOCIETY OF DENTAL SCIENZE associazione è un diritto sociale, governative, non-politico, finalizzato a quanto segue:

Migliorare la pratica medica, la ricerca medica e di formazione medica di specializzazione odontoiatrica e dentisti iperspecializzazione e odontotecnici.
Informazioni e discutere problemi con la salute dentale e altri enti governativi o non governativi impegnati nel migliorare la salute della popolazione.
Sviluppare strategie specifiche in collaborazione con le organizzazioni governative e non governative su questioni di interesse generale.
Il prestigio, la rappresentanza, il sostegno e la promozione delle, attività professionali dei suoi membri scientifici e di protezione sia a livello nazionale che internazionale.
Avviare, promuovere e sostenere progetti legislativi in ​​odontoiatria o nelle aree di confluenza con esso.
Sostegno istituzionale coinvolto nella formazione, specializzazione e formazione dei dentisti, studenti dentali, odontotecnici e infermieri.
La collaborazione con le associazioni nazionali ed internazionali del settore, specialisti dell’informazione e il pubblico in generale, al fine di promuovere e sviluppare le innovazioni in odontoiatria.
Rispetto dell’etica professionale.

ART.4. L’Associazione ha i seguenti obiettivi:

Organizzazione nel paese e all’estero, corsi, seminari, convegni, mostre, conferenze, congressi e ogni forma di educazione medica continua, a livello nazionale e internazionale nel campo della odontoiatria.
Sostenere, promuovere e attuare l’organizzazione del proprio o in partnership, forme di educazione continua in medicina previsto da leggi e regolamenti Collegio dei Dentisti di Romania.
Pubblicazione di materiali informativi, studi documentari e di qualsiasi prova su odontoiatria.
Organizzazione di centri di informazione.
Condurre indagini e studi di statistica.
Sostenere i suoi membri nel raggiungimento degli obiettivi di cui al presente statuto.
Partecipare e sviluppare programmi e progetti di ricerca in campo medico.
Collaborare con le istituzioni che possono contribuire a migliorare la pratica medica e migliorarla.
Organizzare la propria documentazione di sistema e informazioni di supporto medico editoria e riviste di diffusione nel paese e all’estero.
Stimola, sostiene e organizza scambi professionali e scientifiche di informazioni e di esperienze dei suoi membri e partner stranieri.
Rilasciano diplomi, premi e altri accordi di incentivazione per l’attività scientifica e professionale speciale.
RUMENO SOCIETY OF DENTAL Sciences Association, dalle sue commissioni specializzate, forniscono organizzazioni scientifiche governative e non governative esigenti che sono impegnati nella tutela della salute pubblica nel campo della odontoiatria.
Partecipare ad attività finalizzate ad aumentare la qualità della deontologia medica.
Proporre progetti di miglioramento e la formazione medica post-laurea.
Organizzare il paese, congressi, conferenze, incontri, simposi e parte attraverso i suoi delegati a congressi internazionali e di altri eventi scientifici.
Organizzare, con i settori interessati, corsi di formazione o di formazione o di studi che documentano il paese.
Organizza corsi e programmi di formazione tra cui la partecipazione internazionale. A tal fine possono organizzare seminari o laboratori di ricerca.
Ottenere e dare borse di studio nel paese e all’estero.

Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati e di raggiungere specifiche attività, l’Associazione collabora con istituti specializzati, organizzazioni non governative, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli individui, senza esprimere alcun gruppo di interesse (politica, religiosa, ecc) e possono partecipare alla creazione di organizzazioni del settore.

Articolo 5 Sede Associazione

La sede dell’associazione sarà a Bucarest, Str.. Giostre no. 7, Camera 102, sector 2.

CAPITOLO II
Forma giuridica e durata dell’associazione
Articolo 6 La forma giuridica

RUMENO SOCIETY OF DENTAL Sciences Association è un’associazione di legali, governativi, organizzazioni non-profit.

RUMENO SOCIETY OF DENTAL SCIENZE associazione può firmare in nome proprio, con organizzazioni simili in diversi paesi, accordi governativi, protocolli di intenti e di altri documenti di cooperazione per raggiungere gli obiettivi di sviluppo.
ART.7 tempo di funzionamento

La durata dell’Associazione RUMENO SOCIETÀ odontoiatria indefiniti, guidata dai documenti costitutivi e la legislazione, con effetto dalla data di iscrizione nel Registro delle Associazioni e Fondazioni District Court 2 °.
CAPITOLO III
Heritage Association
Articolo 8 L’Associazione Heritage

Quota iniziale del patrimonio dell’Associazione è di 900 lei, interamente costituita da contante, l’avanzata degli associati.

Successivo completamento Heritage Association sarà basata sulla decisione presa dall’Assemblea generale.

Articolo 9 Heritage Association RUMENO SOCIETY OF DENTAL SCIENZE consiste nella somma di £ 900 in contanti dalla banca registrato il patrimonio netto dei soci, a seguito di questo patrimonio di ampliare le libertà successivamente fatte da entrambi i partner, come e la terza fisica o giuridica nel paese o all’estero, e per fare reddito di svolgere attività dell’Associazione contenute negli statuti, tuttavia, da utilizzare esclusivamente per raggiungere lo scopo dell’Associazione, i beni attualmente e il futuro sarà sottoscritto in nome e per conto dell’Associazione.

Tutte le attività saranno evidenziati e conservati in conformità con la legislazione rumena in materia, a nome dell’associazione e saranno utilizzati esclusivamente per raggiungere i suoi obiettivi.
CAPITOLO IV
ASSOCIAZIONE SOCI

Articolo 10 Ogni persona fisica o giuridica, romeno o straniero, che accettano lo stato, la portata e gli obiettivi dell’Associazione può diventare membro dell’associazione.

11 (1) I membri dell’associazione sono:
a) i membri fondatori – i membri dell’associazione e che hanno contribuito alla sua fondazione costituzione patrimonio morale e materiale e sociale;
b) membro associato – membri associati dopo aver fondato l’associazione, che contribuiscono ai beni morali e materiali dell’Associazione e che, con il loro lavoro, sostenere l’associazione nel raggiungimento dei suoi obiettivi, con i diritti previsti dall’art. 14 del presente Statuto, i membri associati pagano il canone e quota annuale stabilita dal Consiglio;
c) Soci Onorari: – persone fisiche e / o giuridiche, che con il loro lavoro di sostegno l’associazione nel raggiungimento dei suoi obiettivi, contribuiscono finanziariamente, moralmente o funzionalmente allo scopo dell’associazione o – personalità di vita della scientifica, politica , imprenditoriale e culturale, che sono stati notati, in particolare nei settori di interesse dell’Associazione e che, con il loro lavoro, sostenere l’associazione nel raggiungimento dei suoi obiettivi; soci onorari sono esenti dal pagamento della tassa di registrazione, pagare le quote e hanno diritto di votare e di essere eletti;
d) soci-sostenitori: – coloro che aderiscono ai suoi obiettivi e il materiale di supporto e di associazione morale nel raggiungere i propri obiettivi.
(2) Il socio o associato socio-sostenitore dell’associazione è concessa dal Consiglio, con il voto di almeno ½ + 1 dei membri del Consiglio.
(3) Onorario L’adesione all’Associazione è concessa dall’Assemblea Generale con il voto di almeno due terzi dei membri presenti alla proposta del Consiglio di Amministrazione.
(4) I contributi dei membri per raggiungere gli obiettivi e gli obiettivi consistono in un sostegno finanziario, materiale, morale e attività di volontariato nei programmi e progetti avviati o realizzati dall’associazione.
CAPITOLO V
DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 14 a) I membri attivi dell’Associazione RUMENO SOCIETÀ odontoiatria godere dei seguenti diritti:

di votare e di essere eletto nella gestione, amministrazione e controllo della Associazione;
esercitare i diritti di voto nei casi previsti nel memorandum e Statuto;
di partecipare a tutti gli eventi, conferenze e attività promosse dall’Associazione internamente ed esternamente;
di avere libero accesso sulla base di schede di adesione in tutti gli uffici della Associazione, in patria e all’estero;
Associazione di beneficiare di strutture e servizi da esso forniti ai suoi membri, sulla base delle schede di adesione;
accedere al database e l’intero sistema di benefici e le agevolazioni previste dalla Associazione;
di proporre misure volte a migliorare il lavoro dell’Associazione.
a partecipare alle riunioni generali dell’Associazione, per discutere e prendere parte a dibattiti o problemi che interessano il buon funzionamento dell’Associazione;
di notificare l’Associazione per le questioni relative alle finalità e obiettivi dell’Associazione nel promuovere e difendere loro, per ricevere spiegazioni da parte della leadership esecutivo dell’Associazione dei problemi nel suo lavoro;
riferimento alla situazione patrimoniale, verbali delle riunioni degli organi direttivi e di controllo dell’Associazione;
a partecipare alle attività organizzate dall’associazione e di formulare proposte per l’Assemblea Generale;
per essere informato sulle attività dell’associazione;

Art. 14 b) soci onorari dell’Associazione RUMENO SOCIETÀ odontoiatria godere dei seguenti diritti:

di partecipare a tutti gli eventi, conferenze e attività promosse dall’Associazione internamente ed esternamente;
di avere libero accesso sulla base di schede di adesione in tutti gli uffici della Associazione, in patria e all’estero;
Associazione di beneficiare di strutture e servizi da esso forniti ai suoi membri, sulla base delle schede di adesione;
accedere al database e l’intero sistema di benefici e le agevolazioni previste dalla Associazione;
di proporre misure volte a migliorare il lavoro dell’Associazione.

Articolo 15 Obblighi dei membri dell’Associazione sono:

– Per rispettare la legge, dello Statuto, il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Associazione e le decisioni prese dal Consiglio di Amministrazione della Associazione;

– Contribuire con il loro lavoro alla meta e obiettivi dell’Associazione;

– Per difendere e promuovere gli interessi della Associazione nei rapporti con le autorità pubbliche e altre organizzazioni simili in patria e all’estero;

– Evitare qualsiasi azione che direttamente o indirettamente dannosa per l’immagine pubblica della Associazione, le finalità e gli obiettivi di questa.

– Per mostrare piena lealtà verso l’Associazione, per difendere e promuovere gli interessi legittimi;

– Per partecipare attivamente al funzionamento dell’Associazione e per sostenere le attività di morale e / o materiale;

– Non danneggiare l’immagine delle azioni e delle attività dell’Associazione;

– Per pagare entro quota fissa;

– Contribuire al prestigio dell’associazione;

Articolo 16 Sanzioni

Associazione membri che non rispettano la legge, i regolamenti di programma o altri documenti dell’associazione, e quelli la cui inattività comportamento negativo, le dichiarazioni o le attività provocano danni dell’associazione possono applicare le seguenti sanzioni:

un avvertimento;

b avvertimento;

C. licenziamento da cariche ricoperte nella struttura dell’associazione;

d esclusione dall’associazione.

L’articolo 17 dello Articolo 16 sanzioni sono attuate dal presidente dell’associazione e approvato dal Direttore.
CAPITOLO VI
Perdita di appartenenza

Art. 18 L’adesione all’Associazione è perduto:

a) recesso;

Associazione membri possono recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta della decisione di ritirare il Presidente.

I pensionati sono tenuti a restituire tessera per rimuovere dal database dell’Associazione.

b) l’esclusione;

c) morte.

Articolo 19 L’esclusione è deliberata dal Consiglio ed opera nelle seguenti condizioni:

danni o lesioni produrre associazione con la propria attività;
Chi esercita attività contrarie allo Statuto della Associazione e Statuto e le decisioni della gestione ed esecuzione della Associazione;
Chi esercita attività contrarie alla legge o norma di legge.
non conformità con lo Statuto
pagando la quota annuale stabilita dall’Assemblea Generale.

Esclusione comunicare con il ricevimento.

Esclusione dalla decisione può presentare ricorso entro 15 giorni dalla data di esclusione.

In caso di controversie, la decisione sarà presa a maggioranza dei membri dell’Associazione dei 2/3 dei voti dei membri presenti.
CAPO VII
ASSOCIAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Articolo 20 Proventi associazione è composto da:

a) quote associative;

b) interessi e dividendi derivanti da investimenti in legge;

c) proventi da attività economiche dirette;

d) donazioni e sponsorizzazioni o correlati;

f) le risorse, le borse di studio e contributi a carico del bilancio dello Stato ai bilanci locali;

g) i dividendi da società stabilite dall’Associazione o l’Associazione detiene un azionista o socio;

h) altri ricavi previsti dalla legge.

Articolo 21 Le spese dell’Associazione sono:

a) spese correnti per la manutenzione della sede dell’Associazione, così come affitto, utenze e le telecomunicazioni;

b) le spese sostenute per l’attuazione dei programmi e degli obiettivi dell’Associazione;

c) spese per salari e aumenti di stipendio;

d) indennità, bonus e premi;

e) per gli appalti di forniture, stampati, cancelleria e altri beni e servizi necessari per raggiungere lo scopo dell’associazione;

f) gli interessi, imposte, premi assicurativi e commissioni bancarie;

g) le borse di studio, alloggi, trasporti;

h) altre spese;

21.2. La spesa è effettuata in base al reddito e le spese e approvato da quelli praticati dal consiglio di amministrazione.

21.3. Anno economico e finanziario ha inizio il 1 ° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 22 fondi di reddito e le riserve non possono rimborsare o distribuire in qualsiasi modo i membri dell’associazione, ma potranno utilizzare esclusivamente per gli obiettivi e le finalità dell’Associazione ai sensi del presente Statuto.
CAPITOLO IX

a) Imprese controllate

Articolo 23 L’Associazione può stabilire succursali, come strutture territoriali nel paese e all’estero, sulla base del giudizio autenticata dell’Assemblea generale, che viene assegnato un patrimonio.

Le società controllate sono soggetti con personalità giuridica e possono concludere la propria gestione dei documenti giuridici e di conservazione. Essi possono entrare in norma giuridica in nome e per conto dell’Associazione solo previa decisione dell’Assemblea Generale.

Branch è guidata da un Consiglio di Amministrazione composto da almeno 3 propri membri.

Per entrare nel ramo, rappresentante dell’Associazione fa domanda di registrazione con la decisione che istituisce il ramo e il quartier generale e il patrimonio agisce inizialmente al tribunale nella cui giurisdizione la filiale avrà il suo quartier generale.

b). FILIALI

I proprietari possono stabilire succursali, come territoriale, prive di personalità giuridica.

Filiali sono stabiliti dalla decisione dell’Assemblea generale degli azionisti.

Filiali svolgono attività di loro competenza in associazione.
CAPITOLO X
L’OPERA DI ASSOCIAZIONE
Articolo 24 La gestione, esecuzione e controllo della Associazione Società Rumena DI SCIENZE dentali sono:

a) L’Assemblea Generale;

b) il Presidente dell’Associazione;

c) Consiglio di Amministrazione;

d) Sindaco
a) ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 25 L’Assemblea Generale dell’Associazione è l’organo che assicura il raggiungimento dei suoi scopi e gli obiettivi dell’Associazione ed è composta da tutti i membri dei membri fondatori dell’Associazione.

Articolo 26 L’Assemblea Generale è composta da membri dell’Associazione o dei loro rappresentanti autorizzati dalla legge.

Articolo 26.1 partecipare alla Assemblea Generale:

a) soci fondatori;
b) membri associati;
c) soci onorari, come ospiti, senza diritto di voto;
d) i membri, i sostenitori, come ospiti, senza diritto di voto;
e) gli altri ospiti, senza diritto di voto.
Ai sensi dell’articolo 26.2 della Assemblea Generale, ciascun socio fondatore e membro associato dispone di un voto carattere deliberativo.

Articolo 27 L’Assemblea Generale della Associazione svolge le proprie finalità e obiettivi, realizzare le seguenti attività:

a) determinare la strategia generale e programmi dell’Associazione;

b) approva il conto profitti e perdite e dello stato patrimoniale;

b) elezione del Presidente dell’Associazione

c) determinazione del numero dei membri del consiglio;

d) elezione e la revoca dei membri del consiglio;

e) la nomina e revoca del revisore;

f) creazione di società controllate;

g) svolgere gli ulteriori compiti previsti dalla legge o statuto;

h) l’atto costitutivo e di statuto;

i) scioglimento o liquidazione dell’Associazione e disposizione dei beni dopo la liquidazione.

Articolo 28 L’Assemblea Generale dell’Associazione può riunirsi in sessione ordinaria o speciale sessione;

Articolo 29 L’assemblea generale si riunisce in sessione ordinaria una volta all’anno, a una data fissata dal Presidente dell’Associazione, di regola, tra il 15 maggio e il 30 giugno per discutere del bilancio annuale, approva il reddito e le spese, l’Associazione delle elezioni numero impostazione dei consiglieri, l’elezione del Consiglio di Amministrazione e la scelta revisore.

Articolo 30 L’Assemblea Generale dell’Associazione può riunirsi in sessione straordinaria ogni volta che i problemi più urgenti da risolvere Association. Convocazione di una sessione straordinaria è fatta dal Presidente dell’Associazione, in base alle norme di legge, come segue:

a) l’iniziativa personale del Presidente dell’Associazione;

b) su richiesta di 1/2 +1 dei membri del consiglio;

e) su richiesta di almeno 1/2 + 1 del totale dei membri dell’Associazione;

Articolo 31 Per essere legalmente costituita e validamente deliberato, l’Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, si riunisce almeno 1/2 + 1 del numero totale dei membri dell’Associazione o dei loro rappresentanti autorizzati dalla legge. Se la prima riunione dell’Assemblea generale, ci sono almeno 1/2 + 1 del totale dei membri dell’Associazione, il presidente convoca una seconda assemblea generale non prima di 7 giorni dalla data della prima assemblea generale, può deliberare con il numero dei soci presenti.

Articolo 32 Le decisioni dell’Assemblea Generale di prendere 1/2 + 1 dei membri o dei loro rappresentanti autorizzati presenti all’Assemblea Generale. Fanno eccezione le decisioni di modifica dell’atto costitutivo o dello statuto di scioglimento dell’Associazione e la liquidazione delle sue attività, esclusi i membri, in cui le decisioni sono prese dai due terzi dei membri presenti.

Articolo 33 Assemblea ordinaria o straordinaria, devono essere registrati in un libro minuto.

b). Presidente dell’Associazione

Articolo 34 Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio della Associazione, è stato eletto per un mandato di quattro anni a scrutinio segreto almeno 1/2 +1 del numero totale dei membri presenti o la loro autorizzazione alla ordinaria. Alla fine del termine egli può essere rieletto per un altro termine, senza poter ricoprire più di due mandati consecutivi. Il presidente può essere rimosso dall’Assemblea Generale convocata in sede straordinaria, in accordo con lo Stato, i voti di almeno 1/2 + 1 del numero dei componenti o dei loro delegati presenti alla riunione generale. In questo caso, l’Assemblea generale elegge un presidente ad interim fino alla prossima Assemblea Generale Ordinaria con 1/2 + 1 dei voti dei membri presenti.

Articolo 35 Il presidente assicura che l’attuale gestione di tutte le attività dell’Associazione e l’Associazione si impegna a terzi.

Articolo 36 Il Presidente dell’Associazione ha i seguenti poteri:

a) rappresentare l’Associazione nei rapporti nazionali e internazionali;

b) gli organi direttivi dell’Associazione convocato in riunione ordinaria o speciale;

c) presiederà tutte le assemblee generali, ordinarie o straordinarie e porta tutte le riunioni del Consiglio;

d) assicurare e controllare l’adempimento della assemblea generale;

e) le responsabilità con i membri del consiglio di amministrazione e la gestione dell’Associazione;

f) svolge ogni altro attributo specifico alla sua competenza dalla assemblea generale.

c). DIRETTORE consigliare

Articolo 37 Consiglio provvede alla gestione dell’associazione.

38 Il numero dei membri che compongono il Consiglio di Amministrazione è decisa dalla Assemblea ordinaria dell’Associazione, ma non deve essere inferiore a 3 (tre).

Articolo 39 I membri del Consiglio sono eletti per un periodo di 4 anni dall’Assemblea Generale, riunito in sessione ordinaria, con un voto di 1/2 + 1 dei membri presenti o loro delegati, con possibilità di rinnovo. I membri del Consiglio possono essere revocati dall’Assemblea Generale convocata in sessione straordinaria, in accordo con lo Stato con una votazione di almeno 1/2 + 1 del numero totale dei membri o dei loro delegati presenti all’assemblea generale.

Articolo 40 In caso di descompletare sulla incapacità, morte, dimissioni o la rimozione di uno o più posti nel consiglio di direttore, presidente dell’associazione o di altri membri del Consiglio di Amministrazione convoca l’assemblea straordinaria dell’emergenza associazione in conformità con disposizioni di cui all’art. 30, per riempire posti vacanti.

41 Il Consiglio si riunisce almeno una volta per ogni trimestre o ogni qualvolta le esigenze dell’Associazione richiedono.

Convocazione consiglio è composto dal Presidente, ed in sua assenza il sostituto designato da lui, almeno cinque (5) giorni prima della data fissata.

Delibera di società, validamente in presenza di 2/3 dei suoi membri e prende decisioni della metà più uno dei voti.

A parità di voti, prevale il voto del presidente è decisivo.

L’articolo 42 del consiglio di associazione svolge le proprie finalità e obiettivi, realizzare le seguenti attività:

a) la relazione generale riunione di attività per il periodo precedente, l’esecuzione del reddito e le spese, bilancio, entrate e uscite progetto di bilancio e dei programmi dell’associazione;

b) accordi legali e per conto dell’associazione;

c) approva la politica organizzativa e del personale dell’associazione, se non diversamente stabilito per legge;

d) svolgere le altre funzioni previste dalla legge o stabilite dall’Assemblea Generale.
CENSOR

Art.43 Sindaco è l’associazione controllo del corpo è eletto dall’assemblea generale e svolge le seguenti attività:

a) verificare come si gestiva un patrimonio dell’Associazione;

b) preparare relazioni per l’Assemblea Generale;

c) possono partecipare da membri consiliari senza diritto di voto;

d) svolgere le altre funzioni previste dalla legge o stabilite dall’Assemblea Generale.

Sindaco mandato è di 4 anni.

La legge risponde Commissione di controllo, composta da un numero dispari di membri.
CAPITOLO XI
Lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione

Articolo 44 L’Associazione si scioglie:

a) dalla legge;

b) la sentenza della Corte;

c) assemblea generale

Articolo 45 L’Associazione si scioglie come:

a) in caso di fallimento o di incapacità di raggiungere lo scopo per il quale è stato stabilito che entro tre mesi vengano a conoscenza di tale fatto non è cambiato a tal fine;

b) se l’impossibilità di costituire l’Assemblea Generale dell’Associazione in conformità del presente Statuto, se questa situazione dura più di un anno dalla data della riunione dell’assemblea generale che si terrà.

c) la riduzione del numero di soci inferiore al limite fissato dalla legge, se non è stata completata entro 3 mesi.

Trovare giudizio scioglimento è fatta dal tribunale nella cui giurisdizione il capo dell’Associazione, su richiesta di qualsiasi interessato.

Articolo 46 L’Associazione è stata sciolta per ordine del tribunale su richiesta di qualsiasi persona interessata:

a) le finalità e lavoro dell’Associazione è diventato illegale o contrario all’ordine pubblico;

b) quando l’obiettivo si realizza attraverso mezzi illeciti o contrari all’ordine pubblico;

c) l’associazione si propone uno scopo diverso da quello per cui è stata costituita;

d) quando l’associazione è diventata insolvente.

Scioglimento dell’Associazione deve essere accertata dal giudice nella cui circoscrizione ha sede Associazione rumena SOCIETÀ odontoiatria. Entro 15 giorni dopo la riunione scioglimento, i minuti, la fede, sarà depositato presso il Tribunale in cui tale associazione deve essere iscritta nel Registro delle Associazioni e Fondazioni.

Articolo 47 In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione deve essere presentata da persone giuridiche o pubbliche con scopo identico o simile. Data di spedizione della merce è la data della presa del verbale di insegnamento.

CAPITOLO XII

FINALE

Articolo 48 Gli emendamenti al presente Statuto sarà di iscrizione nel registro delle associazioni e fondazioni modificare i cancellieri del tribunale nella cui giurisdizione ha sede Associazione rumena SOCIETÀ odontoiatria. Le iniziative intraprese in questo senso è preso dai membri dell’Assemblea Generale.

Articolo 49 Le disposizioni del presente statuto deve essere riempito con la legge.